Home / glossary / transitiemodel
WAT DE CLIËNT OVERKOMT HET TRANSITIEPROCES HOE DE CLËNT VERDER GAAT
Functie- verlies Dit is een direct gevolg van de ziekte of handicap. De manier waarop de cliënt zijn lichaam altijd beleefd, verzorgt en gebruikt heeft, is in de nieuwe situatie niet zomaar van toepassing In het transitieproces is de cliënt bezig een nieuwe verhouding op te bouwen:

  • tot zichzelf
  • tot zijn lichaam
  • tot zijn omgeving
  • tot de wereld
Beteke- nis geven Iedere cliënt geeft zijn eigen betekenis aan zijn ziekte of aandoening. Het thema schuld kan hierbij een rol spelen, maar ook het thema dankbaarheid, dat, hoewel beperkt, het leven toch nog doorgaat. De betekenis is mede afhankelijk van de oorzaak van het functieverlies. Deze betekenis is van invloed op de beleving en daarmee ook op de wijze waarop de cliënt het transitieproces doorloopt.
Confron- tatie met verlies Het functieverlies blijkt vele grote en kleine verliezen met zich mee te brengen, zowel in de innerlijke als uiterlijke wereld. Pijn en verdriet zijn onvermijdelijk. De cliënt zal nieuwe aanpassingen moeten zien te vinden De cliënt kan alles wat hem overkomt, of delen ervan, aangaan of vermijden of hij kan er zodanig door ontregeld raken dat hij geen van beide kan en (tijdelijk) pas op de plaats moet maken. Grenzen ver- leggen De beperkingen die de ziekte of handicap oplegt, kunnen onacceptabel lijken: ‘als dat gebeurt, heeft het leven geen zin meer’, of ‘nooit van mijn leven zal ik in een rolstoel de straat opgaan’. Maar eenmaal geconfronteerd met de nieuwe situatie verleggen de meeste mensen toch hun grenzen en zoeken binnen deze grenzen naar nieuwe zin en zingeving
On- zeker- heid De vertrouwde balans is verstoord. Op allerlei levensgebieden ontstaat onzekerheid ten gevolge van:

  • de lichamelijke consequenties van de ziekte of handicap
  • de psychische gevolgen
  • de sociaal-maatschappelijke gevolgen
  • de onzekere toekomst
De transitie verloopt succesvol als de cliënt zich ontwikkelt in de richting van nieuw evenwicht. Dat is bereikt als de persoon zichzelf weer als ‘heel’ ervaart. De ziekte of hanicap heeft een plaats gekregen in het leven van de cliënt. Nieuwe moge- lijk- heden ont- wikke- len De ziekte of handicap legt beperkingen op ten aanzien van werk, hobby’s en persoonlijke relaties. Het is niet altijd mogelijk door te gaan op dezelfde manier als voorheen; het kan nodig zijn om andere wegen in te slaan.